Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523 /1999) 10 § ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viikon kuluessa.Yhteyshenkilö

Ilari Hylkilä1.RekisterinpitäjäMusic Ilari/
toiminimi Ilari Hylkilä (jäljempänä Music Ilari)Y-tunnus 2584334-6

Kulovalkeantie 10, 02760 Espoo2.Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissaYhteyshenkilö

Ilari Hylkilä, omistaja3. Rekisterin nimiMusic Ilarin & Ilari Hylkilän asiakasrekisteri4. Rekisterin käyttötarkoitusHenkilötietojen
käsittelyn ensisijaisena perusteena on Ilari Hylkilän asiakkaan ja Music
Ilarin/ Ilari Hylkilän välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan
antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän
viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja
seuranta.
Asiakassuhteiden analysointi, asiakasohjelman
toteuttaminen sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Music Ilarin liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen
kerääminen ja käsittely.


Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.5. Rekisterintietosisältö


Rekisteröidystä
voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:


Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, kieli, osoite,
puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Palvelujen käyttö- ja ostotiedot, tilaussopimukset,
sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa,
kuten verkkopalveluissa.
Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten
asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen
liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut
vastaavat tiedot.
Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita
maksutietoineen.
Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi
asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto,
kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut
sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut
verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden
käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.


6.Henkilötietojen säilytysaikaYritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Music
Ilarin välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika
määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta,
johon lisätään 8 vuotta.Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin. Tietoja
voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.7.Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaan perustiedot tallennetaan säännönmukaisesti asiakkaan tekemästä tilauksesta, sähköpostiviestistä
tai muista vastaavista asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyistä
ilmoituksista. Nimi-, osoite- ja kuolin tietojen päivitykset saadaan
asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella.
Suoramarkkinointikielto ja ostojen rekisteröintikielto tallennetaan asiakkaan
rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista
tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta,
julkisista ja yksityisistä rekistereistä.8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen
ulkopuolelleMusic Ilari voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa. Music Ilari ei käytä alihankkijoita tietojen käsittelyssä.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Music Ilari
huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla
mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin.9. Rekisterin suojaus


Music Ilari noudattaa säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat
tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta,
esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden
saaneilla henkilöillä.Digitaaliseen
aineistoon on pääsy vain Music Ilarin omistajalla. Järjestelmä on suojattu
teknisillä keinoilla, jotka suojaavat Music Ilarin ulkopuolelta tulevia
yhteydenottoja järjestelmään.10.Profilointi


Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Music Ilari
voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profiloinnin
tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.11.Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia
(kielto-oikeus)Rekisteröidyllä
on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa
itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Music Ilari
kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen
käsittelemisen perusteena on Music Ilarin ja rekisteröidyn välinen
asiakassuhde.Rekisteröity
voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen
yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.
Music Ilari voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa
säädetyin perustein.Rekisteröity
voi antaa Music Ilarille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja
kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva
profilointi.12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)Rekisteröidyllä
on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Music Ilarin asiakasrekisteriin
on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13
mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamistaSiltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta
viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan,
oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon
oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee
tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Music Ilarin
vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenSiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä
on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa
muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.12.5 Muut oikeudetMikäli
henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Music
Ilarille tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.13.YhteydenototKaikissa
henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Music
Ilariin.Sähköpostitse: ilari.hylkila@gmail.comMusic Ilari voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin
toimenpiteisiin ryhtymistä.

Päivitetty: 24.5.2018


Tietosuojaseloste